December 8, 2016

Nebraska Gov. Dave Heineman Issues National Day of Reason Proclamation!

Nebraska Gov. Dave Heineman issued a proclamation for the National Day of Reason!